Aicina iesūtīt referātus Šmēlinga konferencei

Līdz 24. aprīlim ikviens var iesniegt savu pieteikumu dalībai šā gada Reinholda Šmēlinga konferencē ar referātu, kas sasaucas ar tēmu “Kā veidot veiksmīgu pilsētu: Arhitektūra un pilsētplānošana zināšanu ekonomikā”.

Konferenci organizē Rīgas pilsētas arhitekta birojs.

Šogad R. Šmēlinga konferences uzmanības centrā ir temats: Kā veidot arhitektūru un pilsētvidi veiksmīgai zināšanu ekonomikas attīstībai. Konferences gaitā jautāsim, kādi arhitektoniskie, telpiskie un pārvaldības aspekti sekmē Baltijas jūras reģiona (Stokholma, Helsinki, Tallina, Kauņa uc) pilsētu konkurētspēju, uzlabo pilsētvidi tās iedzīvotājiem un kādas jaunas pieejas būtu identificējamas un integrējamas esošajā plānošanas un pārvaldības praksē.

Paralēli BJR teritoriālajam kontekstam, konferencē īpaša uzmanība tiks pievērsta arhitektoniskajai videi Pārdaugavā (Rīga) jeb t.s. Rīgas pilsētas kreisajam krastam. Līdztekus unikālai publiskās ārtelpas un pilsētvides tipoloģijai, līdzīgi kā citās BJR un Eiropas pilsētās, Pārdaugavā pēdējos gados norisinājusies starptautiski nozīmīga, koncentrēta zināšanu infrastruktūras izveide –lielākie nacionālie akadēmiskie centri un pilsētiņas (RTU, LU, RSU, RISEBA, Turiba), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), dinamiska uzņēmējdarbības vide (Swedbank, Mūkusalas biznesa centrs) kā arī starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūra (Rail Baltic, Lidosta Rīga). Šeit arī attīstības potenciāls – ūdensmalas, kultūrvēsture un zaļā struktūra, neizmantotas teritorijas un īpašumi, nepietiekamība sabiedriskā transporta, gājēju un velokustības jomās. Ņemot vērā zināšanu un inovāciju lomu pilsētas ekonomikā, uzsvars šādās teritorijās mainās no zināšanu radīšanas uz inovatīvas ekosistēmas radīšanu—aktīvu sadarbību ar uzņēmējiem un sabiedrību, humāniem mobilitātes risinājumiem kā arī pievilcīgas dzīves vides radīšanu.

Lai sekmētu tālredzīgu šī potenciāla izmantošanu un plānotu ilgtspējīgu pilsētvidi, konference vēlas pamudināt līdzšinējo vēsturisko un tematisko Pārdaugavas vīziju izvērtēšanu kā arī sekmētu daudzpusīgu, publisku diskusiju jaunu redzējumu tapšanā. Šim nolūkam konference pulcēs un aptvers nevien arhitektus, plānotājus un publiskā sektora pārstāvjus, bet arī dažādas BJR zināšanu teritoriju attīstībā iesaistītās puses un kompetences jomas, kuru līdzdalība un loma pārmaiņu virzībā ir noteicoša.

Šogad, konference tiks veidota sadarbība ar projektu “Live Baltic Campus”, kuru īsteno Latvijas Universitāte un Rīgas plānošanas reģions. Šī projekta mērķis ir veicināt BJR pilsētu konkurētspēju, sekmēt pilsētas dzīves vides uzlabošanu un inovatīvas pieejas ienešanu pilsētplānošanā, izmantojot dizaina domāšanas metodes.

Šmēlinga konferencei aicinām iesniegt referātus, tēzes un labos piemērus par šādiem tematiem:

Pilsētbūvniecisko attīstības projektu īstenošanas procesa analīze;
Mūsdienu Rīgas un citu pilsētu pilsētbūvniecisko projektu attīstības vēsture;
Vietējas kopienas loma, iespējas un tiesības ietekmēt pilsētbūvnieciskus attīstības projektus;
Pilsētvides dzīvojamības (liveability) pētniecība un pētījumu rezultātu izmantošana plānošanā un projektēšanā;
Zināšanu ekonomika pilsētvidē:

o Mūsdienu tendences un labā prakse mūsdienu zināšanu ekonomikas arhitektūrā;

o Zināšanu ekonomika un zināšanu teritorijas kā pilsētas attīstības dzinējspēks; 

o Pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās tipololģijas: No modernisma līdz tīklveida struktūrām;

Zināšanu ekonomika un publiskā infrastruktūra.

o Akadēmiskās pilsētas un to integrācija pilsētvidē: Baltijas konteksts

o Sinerģija un optimizācija: Zināšanu ekonomikas centri un tīkli

o Zināšanu vietas: Uzņēmējdarbības centri un jaunu nodarbinātības formu arhitektūra un plānošana

No zināšanu telpas uz zināšanu vietu

o  Dzīvojamība, dabas resursu reurbanizācija un publiskā ārtelpa

o Pārvietošanās: Sliežu transports un Integrēta mobilitāte tuvējā Pārdaugavā 

Pārvaldība

o Pilsētas ekonomikas vektori: Jauni pārvaldības un sadarbības modeļi  (New forms of governance and stakeholder Management)

o Apkaime, iedzīvotāju loma un lietotāju iesaiste: Lietotāju radīts pilsētvides dizains un koprades modeļi.

Referāta nosaukuma un kopsavilkuma (līdz 2 lpp.) iesniegt nosūtot to uz e-pasta adresi rpab@riga.lv . 

Konferences organizatori patur tiesības atlasīt atbilstošākos tēmu un kopsavilkumu autorus, kā arī referātu skaitu prezentācijai konferencē, to priekšlasījuma laiku, ilgumu un veidu.

Jautājumi adresējami projekta vadītājam Aleksandram Feļtinam (e-pasts: aleksandrs.feltins@riga.lv ; tel. +371 67848034)

Latviešu