Aktualitātes

21. septembra rīts atnesa skumju vēsti Latvijas arhitektu saimei un ikvienam ar Latvijas kultūrvides tēla attīstību un problemātiku saistītam cilvēkam: viņsaules ceļos devies ilggadējais Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes profesors, habilitētais arhitektūras zinātņu doktors un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ivars Strautmanis.
Dažus pēdējos gadus veselības likstu dēļ profesors bija retāk sastopams profesionālos saietos, taču vēl ne pārāk sen viņš allaž bija viena no nozīmīgākajām personām Latvijas arhitektūras pašu svarīgāko aktualitāšu degpunktos. Viņš bija praktizējošs arhitekts, mākslinieks, zinātnieks un pedagogs, kura vadībā izaugušas nu jau vairākas Latvijas arhitektu paaudzes. Arī tā, kas tagad sevi pamatoti pieskaita jau pašai vecākajai.
 
I. Strautmanis izglītību ieguva pašmāju arhitektūras skolā, 1956. gadā absolvēdams toreizējo Latvijas Valsts universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļu. Tas bija laiks, kad komunistiskās valdīšanas oficiālajos līmeņos arhitektūra nebija cieņā, īstu būvmākslu mēģinot aizstāt ar primitīvu celtņu tiražēšanu. I. Strautmanis tomēr atrada iespēju likt lietā savas profesionālās dotības un talantus. Viņš darbojās administratīvos amatos Rīgas pilsētas izpildkomitejas Arhitektūras un celtniecības nodaļā (tagadējā Rīgas Būvvaldē), pievērsās zinātniskiem pētījumiem, būdams līdzstrādnieks kādu brīdi eksistējušajā LPSR Zinātņu akadēmijas Celtniecības un arhitektūras institūtā, un deva noteiktu pienesumu pilsētplānošanā, piedalīdamies Rīgas ģenerālplāna biroja darbā. 1964.–1965. gadā I. Strautmanis bija Rīgas pilsētas galvenais mākslinieks, un tieši tad pēc viņa idejas pilsēta atguva savu vēsturisko ģerboni. 1966. gadā viņš atgriezās savā Alma Mater kā docētājs, jau būdams arhitektūras zinātņu kandidāts (tagadējā klasifikācijā – zinātņu doktors). 
 
Augstskolā sākās I. Strautmaņa pats ražīgākais devums arhitektūrā. Pēc viņa projektiem jau bija tapusi virkne vienģimenes ēku un vasarnīcu, iekārtoti daudzi tirdzniecības iestāžu interjeri, uzceltas daudzdzīvokļu ēkas, vairākas sporta būves un atpūtas bāzes, kā arī izveidoti memoriāli kompleksi un pieminekļi. Šīs kategorijas darbu klāstā ievērojamākais ir Salaspils memoriālais ansamblis (1967), par kuru 1970. gadā I. Strautmanis kopā ar kolēģiem pelnīti saņēma toreizējā Padomju Savienībā iespējamo augstāko profesionālo atzinību – Ļeņina prēmiju. Tieši ap šo laiku īpaši izvērsās viņa zinātniski pētnieciskās aktivitātes. 1972. gadā I. Strautmanis ieguva arhitektūras zinātņu doktora (tagadējā klasifikācijā – habilitētā zinātņu doktora) grādu. Viņš bija Latvijā pirmais un ilgāku laiku arī vienīgais arhitekts ​ar šādu zinātnisko kvalifikāciju. Viņa spalvai pieder simtiem analītisku rakstu par aktuāliem arhitektūras jautājumiem, kas publicēti periodikā un dažādos speciālajos izdevumos. Daudzo sarakstīto grāmatu klāstā pazīstamākās ir „Telpa, kas sākas ap mums” (1967, kopā ar B. Artmani), „Arhitektūras informatīvi emocionālais potenciāls” (1972), „Dialogs ar telpu” (1977), „Profesija – visa dzīve” (1981), „Māksla arhitektūrā” (1982), „Padomju Latvijas memoriālie ansambļi” (1986, kopā ar G.Asari), „Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām”(1998, kopā ar J. Krastiņu un J. Dripi), „Lielais Rīgas arhitektūras ceļvedis” (2002, kopā ar J. Krastiņu) u. c. – visas neuzskaitīsi. Spalva profesora rokā nekad nav rimusi. Pēdējās viņa grāmatas ir „Dzīve arhitektūrā” (2007),”Rīga 21. gadsimtā ieejot (2010, kopā ar G. Asari), „Latviskā telpa” (2011), „Rīga – plānotā un veidotā” (2012), „Salaspils brīdinājums nākotnei” (2014) un „Arhitekts starp pagātni un nākotni” (2016).  
I. Strautmanis vienmēr sekoja sava laika aktualitātēm, kas allaž atspoguļojās arī viņa praktiskajos darbos. Taču tie nekad nebija pašmērķīgi vai virspusīgi „moderni”. Arhitektūra profesora skatījumā bija organiska cilvēces kultūrvēstures sastāvdaļa, kas varēja būt kvalitatīva un pilnvērtīga tikai tad, ja sakņojās cilvēces pieredzē un kultūras vērtību uzkrājuma izpratnē. Viņa lolojums bija Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija – profesionāla biedrība, kuras locekļi ir augsti kvalificēti arhitekti, kas devuši paliekošu ieguldījumu latviskās kultūrvides attīstībā un joprojām rūpējas par Latvijas arhitektūras tāpatības kopšanu. 
 
I. Strautmanis vienmēr paliks atmiņā kā sirsnīgs, atsaucīgs un kompetents kolēģis, studentu iemīļots un cienīts mācībspēks, gādīgs ģimenes cilvēks un Latvijas kultūrvēsturē paliekošu vārdu ierakstījis zinātnieks, kurš visu savu mūžu veltījis savai mūzai arhitektūrai.
 
Atvadīšanās no profesora Ivara Strautmaņa trešdien, 27. septembrī plkst. 14 Rīgas Krematorijā.
 
Profesors Jānis Krastiņš
22.09.2017
SIA «ITERA Latvija» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» izsludinājusi pieteikšanos stipendijām.
 
Stipendiju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas un rūpēties par to produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.
 
SIA «ITERA Latvija» konkursa kārtībā piešķir 4 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā (divi bakalaura un divi profesionālās vai maģistra programmas studentiem), laika posmam no 2017. gada septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.
 
Pretendentiem jāiesniedz:
• Studenta sekmju izraksts par iepriekšējo studiju periodu;
• Informācija par studenta sasniegumiem pētnieciskajā darbā (publikācijām, piedalīšanos konferencēs, radošajiem sasniegumiem u.c.);
• Konkursa pieteikuma darbu (vismaz 6000 zīmes, A4 lapas formāts, burtu lielums «12», fonts «Time New Roman», atstarpe starp rindām – 1.5) brīvā formā izvēloties darba saturisko daļu par kādu no sekojošām tēmām:
1. Ilgtspējīgas pilsētvides ainaviskie aspekti;
2. Pilsētainavas kvalitātes sezonālie faktori;
3. Sabiedriskās aktivitātes pilsētainavas identitātes kontekstā;
4. Sabiedrības līdzdalība vides veidošanā.
 
Stipendiju konkursam pieteikties aicināti RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmas «Arhitektūra» bakalauranti, kas sekmīgi pabeiguši vismaz divus mācību semestrus, profesionālās programmas studenti un maģistranti, kuriem vidējā atzīme iepriekšējā studiju periodā nav bijusi zemāka par 8.
Pieteikšanās: pretendentam jāaugšupielādē minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» mājaslapā līdz 2017. gada 27. septembrim (ieskaitot).
15.09.2017
Arhitektūras fakultātes Tēlotājmākslas katedra aicina vidusskolēnus apmeklēt sagatavošanas kursus zīmēšanā, lai gatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā. 
 
Uz kursiem gaidīti ir vidusskolēni, kas vēlas studēt arhitektūru, materiālu tehnoloģiju un dizainu vai industriālo dizainu.
 
Kursu ilgums astoņi mēneši (no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada maijam).
 
Zīmēšanas kursi notiek Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedras telpās, Ķīpsalas ielā 6 (435. telpā – Zīmēšanas zālē).
 
Kursu norises laiks:
trešdienās plkst. 16.30 – 18.30 (pirmā nodarbība 4.10.2017.)
sestdienās plkst. 11.00 - 13.00 / pārtraukums / 13.30 – 15.30 (pirmās nodarbības 7.10.2017. vai 14.10.2017)
 
Kursiem jāpiesakās, aizpildot reģistrācijas anketu un nosūtot uz e-pasta adresi: anita.meldere@rtu.lv
 
Maksāšanas uzdevumu varēs saņemt nodarbības dienā.
 
Uz nodarbībām līdzi jāņem A2 formāta rasēšanas papīrs, HB zīmulis, dzēšgumija, stiprinājuma piespraudes.
 
Tālrunis uzziņām: 67089210
08.09.2017
No 11. līdz 15. septembrim notiks Latvijas 12. Arhitektūras skolu plenērs, kurā piedalīties var ikviens arhitektūras students.
 
Šogad plenērs būs veltīts Cēsu ielas izpētei. 730 metru garā Cēsu iela savulaik ir bijusi daļa no Smilšu ceļa. Pēc 1812. gada ugunsgrēka senais trakts tika iztaisnots, pārnesot galveno satiksmes plūsmu uz jaunveidoto maģistrāli - tagadējās Brīvības ielas posmu un izveidojot šauru jaunu kvartālu starp abām ielām.
 
Diemžēl, Cēsu iela ir zaudējusi lielu daļu no kādreizējā spožuma. Ir pazuduši arī ielas tuvumā izvietotie uzņēmumi, no kuriem slavenākie bija Leitnera velosipēdu fabrika un gumijas izstrādājumu fabrika Varonis. Pati iela ir kļuvusi par transporta "kloāku" un daļu no Brīvības ielas un Tallinas ielas transporta mezgla. Ne miņas no kādreizējās romantikas un burvības.
 
Plenēra uzdevums ir piedāvāt idejas Cēsu ielas humanizācijai, atgriežot to pilnvērtīgā pilsētas apritē. Plenēra dalībniekiem būtu jāsniedz risinājumi:
• transporta plūsmas savaldīšanai un labākai organizācijai
• gājēju plūsmas optimizācijai ievērojot arī apkārtnē izvietotos izglītības un sporta objektus, kā arī dažādu konfesiju baznīcas
• iespējas jauniem veikaliem un kafejnīcām un attiecīgi to apmeklētāju piesaistīšanai
• iekšpagalmu iesaistīšana pilsētvides apritē
• priekšlikumi dažādiem pasākumiem - Cēsu ielas svētki? ielu vingrošana? u.c.
• priekšlikumi gājēju pasāžu veidošanai sasaistei ar Brīvības ielu un Miera ielu
• priekšlikumi neapbūvēto zemes gabalu izmantošanai
• priekšlikums priekšalukuma attīstībai ap Jauno Ģertrūdes baznīcu
• piedāvāt kaut ko neparastu - tieši Cēsu ielai
 
Plenēra mērķis ir dažāda profila arhitektu sadarbības modeļa testēšana, arhitektūras skolās iegūtās akadēmiskās zināšanas papildinot ar pragmatisku pieeju pilsētvides problēmu risināšanā, ņemot vērā gan sociālās, gan estētiskās, gan  biznesa komponentes. Šim mērķim kalpos arī ievadlekcijas plenēra sākumā un diskusijas ar dažādu sfēru profesionāļiem plenēra norises laikā.
 
Ideju priekšlikumi piedāvājami prezentācijas formāta datora vidē ar iespēju izdrukāt uz planšetēm eksponēšanai pēc plenēra, t.sk. iesniegšanai valsts un pašvaldības institūcijās ideju iestrādāšanai pilsētas attīstības plānā.
 
Veiksmīgai izvirzīto mērķu sasniegšanai ir paredzēts veidot plenēra dalībnieku darba grupas, kuras veidotu dažādu Latvijas Arhitektūras skolu pārstāvji (RTU, LLU, RCK, RSEBA).
 
Par plenēra norises vietu ir izraudzīta galerija-skatuve "Degunradzis" Cēsu ielā 20-1.
 
Plenēra programma
 
11.septembris
10.00-10.30 Plenēra dalībnieku pulcēšanās
10.30-10.45 Plenēra atklāšana 
10.45-15.00 Priekšlasījumu tēmas (10-20 minūtes katram runātājam):
 
Plenēra mērķu un uzdevuma izklāsts- Sergejs Ņikiforovs
 
Rīgas centrs – īss vēsturisks apskats
Rīgas centra vēsturiskā arhitektūra
Rīgas centra laikmetīgā arhitektūra
Iepazīstināšana ar Rīgas attīstības plānu
Tirdzniecības objekti Rīgā – vēsture un mūsdienas
Sabiedriskās ēdināšanas objekti pilsētās centrā - 
Biroji un dzīvojamās mājas Rīgā
Transporta organizācija pilsētā – vēsture un mūsdienas
Zaļumi pilsētā 
Publiskā telpa
Skolnieks pilsētā
Sports un atpūta pilsētā
Izklaides objekti pilsētas centrā
Baznīca pilsētā
Publisku pasākumu rīkošanas pieredze pilsētas centrā –
Krišjāņa Barona ielas svētki
Liepājas pieredze
Kuldīgas pieredze
Cēsu pieredze
Flandrijas prakse
 
15.00-15.30 Kafijas pauze
15.30-16.00 Komandu komplektēšana
16.00-18.00 Ekskursija pa Cēsu ielu
 
12.septembris
10.00 Darbs pie projektiem 
13.00-13.30 Pusdienas
14.00.-16.00 Tikšanās ar teritoriju attīstītājiem 
16.00 līdz vakaram darbs pie projektiem
 
13.septembris
10.00 Darbs pie projektiem 
14.00-16.00 Tikšanās un sarunas ar praktizējošiem plānotājiem
16.00 līdz vakaram darbs pie projektiem
 
14.septembris
10.00 Darbs pie projektiem
14.00-16.00 Tikšanās un sarunas
16.00 līdz vakaram Darbs pie projektiem
                                 Gatavošanās izstādei
 
15.septembris
10.00-12.00 Darbu izstādīšana
12.00-15.00 Projektu prezentācija 
15.00-16.30 Plenēra rezultātu apkopošana
 
Projektu izstāde (LLU, Arhitektu namā, RTU, RCK, RISEBA )
 
Kā ikkatru gadu plenēra noslēgumā uzaicinām ekspertus - RTU Arhitektūras fakultātes, Rīgas Celtniecības koledžas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un dizaina fakultātes pārstāvjus, Arhitektu Savienības vadību, Rīgas pilsētas būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistus - izvērtēt plenēra rezultātus.
 
Plenēru organizē arhitekts Sergejs Ņikiforovs ar visu Latvijas arhitektūras skolu un Latvijas Arhitektu savienības atbalstu.
 
Papildus informācija pa tālruni: 29237475 vai e-pastu: sergejs@nams.arch.lv
01.09.2017
Izsludināta pieteikšanās uz Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) stipendijām studijām un pētniecības darbam Vācijā.
 
Uz stipendijām var pieteikties gan studenti, gan zinātnieki un mācībspēki.
 
Atsevišķa stipendija tiek piedāvāta padziļinātām arhitektūras studijām vai arhitekta diploma vai maģistra grāda iegūšanai kādā no Vācijas augstskolām.
 
Visi stipendiju piedāvājumi un pieteikšanās nosacījumi atrodami DAAD Informācijas centra Rīgā mājaslapā.
 
DAAD Informācijas centrā Rīgā, Kaļķu ielā 1-402 ikviens interesents var saņemt konsultācijas un padomus par stipendiju piedāvājumiem visos akadēmiskās izglītības un darba posmos, studiju un pētniecības iespējām Vācijā, akadēmiskās sadarbības veidošanu un citām ar Vāciju saistītām aktivitātēm.
28.08.2017

Uzsākot jauno studiju gadu, 4. septembrī plkst. 10 aicinām pirmā kursa studentus uz Iezvanīšanās svētkiem Ķīpsalas kolonādē. 

Svinīgajā pasākumā, kas notiks RTU studentu pilsētiņā laukumā starp studentu dienesta viesnīcu, Elektronikas un telekomunikācijas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas un Būvniecības inženierzinātņu fakultātēm, jaunie studenti varēs iepazīties ar RTU vadību, Studentu parlamenta, fakultāšu, kā arī citu RTU struktūrvienību pārstāvjiem un iepazīties ar saviem studiju biedriem.

Klātesošos uzrunās rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis, zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna, finanšu prorektors profesors Ingars Eriņš, Attīstības prorektors Artūrs Zeps un Studentu parlamenta prezidents Kristens Raščevskis. Fakultāšu dekānu vārdā jaunos studentus sveiks Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne profesore Elīna Gaile-Sarkane.

Iezvanīšanas svētkos piedalīsies arī RTU Kultūras centra un Sporta centra pārstāvji. Ar dejiskiem priekšnesumiem svētkus kuplinās RTU TDA «Vektors».

RTU Studentu parlamenta birojā būs iespēja iegādāties jaunos RTU plānotājus un biļetes uz Fukšu balli.

Pēc Iezvanīšanās svētkiem plkst. 12 jaunos studentus gaidīsim Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kur notiks iepazīšanās ar fakultātes vadību un mācībspēkiem.

26.08.2017
Studentu parlaments piedāvā RTU studentiem un darbiniekiem iegādāties RTU plānotājus 2017./2018. studiju gadam.
 
Studenti plānotājus var nopirkt RTU Studentu parlamenta birojā, Āzenes ielā 8 darba laikā. Maksāt var TIKAI skaidrā naudā.
 
Sturktūrvienības plānotājus saviem darbiniekiem var iegādāties ar iekšējo pārskaitījumu. Pasūtījumus var veikt, sūtot e-pastu uz info@rtusp.lv, norādot plānotāju skaits, krāsu, struktūrvienības nosaukumu. Pēc e-pasta saņemšanas nosūtīsim jums iesniegumu par līdzekļu pārcelšanu.
 
24.08.2017
Grieķijas valsts stipendiju fonds (I.K.Y.) piedāvā līdz 50 stipendijām ārzemniekiem mūsdienu grieķu valodas un kultūras apguvei kursos un semināros, uz kurām var pieteikties līdz 2017. gada 6. septembrim.
 
Kursu ilgums ir astoņi mēneši un tie notiks no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada maijam kādā no Grieķijas universitātēm.
 
Pieteikties var ārzemnieki, kas ieguvuši vismaz bakalaura grādu kādā augstskolā ārpus Grieķijas, pastāvīgi nedzīvo Grieķijā un nav vecāki par 40 gadiem.
 
Vairāk informācijas par iesniedzamo dokumentu sarakstu un iesnieguma veidlapas atrodamas interneta vietnē www.iky.gr.
 
Iesnieguma veidlapa kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem jānosūta uz e-pasta adresi foreigners@iky.gr, kā arī papīra formā jānogādā Grieķijas vēstniecībā Latvijā – Elizabetes ielā 11, Rīgā, LV-1010.
02.08.2017

Pirmkursniek, uzsākot studijas Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Tev būs nepieciešama RTU studentu apliecība – vienīgais studējošā statusa apstiprinošs dokuments!

Lai to izgatavotu, Tev līdz 20 augustam jāierodas RTU Studentu servisa centrā, Āzenes ielā 6, 1. stāvā, un jānofotografējas.

Uzzini vairāk: https://goo.gl/nvaELU

31.07.2017

RTU Arhitektūras fakultātē no 26. jūlija līdz 5. augustam notiek starptautiska vasaras universitāte «The Big Reset on Neighbourhood Design. Series 4. Riga. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods».

4. augustā vasaras skolas dalībnieki - 36 studenti un 8 profesori no RTU un partneraugstskolām Beļģijā, Nīderlandē, Portugālē, Turcijā un Vācijā, aicina ikvienu interesentu piedalīties skolas noslēguma prezentācijās un diskusijā. 

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir akcentēta nepieciešamība veidot un attīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus daudzfunkcionālus vietējos centrus. Tas uzlabotu pakalpojumu pieejamību, stiprinātu dzīvojamo rajonu identitāti un iedzīvotāju piederību tiem. Vasaras universitātes tematika skar ūdensmalu tuvumā esošās Rīgas apkaimes, kas ir vērtīgs resurss pilsētas izaugsmes veicināšanai. Atšķirībā no citām Eiropas pilsētām, Rīgas ūdens telpa, kas agrākajos gadsimtos ir bijis viens no galvenajiem uzplaukuma dzinējspēkiem, šobrīd nav pietiekami efektīvi izmantota, bet tomēr ir pievilcīga vide ar augstu potenciālu pilsētas ainaviskajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā un perspektīvu jaunu projektu īstenošanai, ūdens infrastruktūras attīstībai un pilnvērtīgai izmantošanai visās sezonās. To, kādas iespējas topošie arhitekti redz vides pilnveidošanai Rīgas ūdensmalu tuvumā esošajās apkaimēs: Rīgas vēsturiskajā centrā, Zunda kanāla, Ķīpsalas, Lucavsalas un Torņakalna teritorijā, un kāda ir universitāšu kā zināšanu centru loma pilsētu nākotnes scenārijos, uzzināsim vasaras skolas noslēguma prezentācijās un diskusijā.

Paldies par atbalstu:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valsts kultūrkapitāla fonds

31.07.2017

Pages