Zinātne

RTU Starptautiskā zinātniskā konference 

 

58. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā Arhitektūra and pilsētplānošana notika 2017. gada 13. un 14. oktobrī.

Konferences mērķis ir veicināt akadēmisko diskusiju par aktuāliem arhitektūras un pilsētvides veidošanas jautājumiem, kā arī publiskot jaunākos arhitektūras un pilsētplānošanas jomas problēmu pētījumu rezultātus.

Konferences tematiskie virzieni

  • Kultūras mantojuma aizsardzība un arhitektūras teorija;
  • Arhitektūras un pilsētplānošanas lokālas un globālas tendences;
  • Ilgtspējības aspekti pilsēttelpas veidošanā.

2017. gada referātu kopsavilkumi

Kontakti:

Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras fakultāte
Ķīpsalas iela 6, Rīga LV-1048, Latvia
Alisa Koroļova
e-pasts: alisakorolova@gmail.com
tālr.: 26866511

 

Žurnāls "Arhitektūra un pilsētplānošana"

 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniskais žurnāls "Arhitektūra un pilsētplānošana", kuru, sākot ar 2013. gadu izdod divas reizes gadā, atspoguļo RTU Arhitektūras fakultātes (AF) starptautiskās zinātniskās sadarbības aizvien pieaugošo mērogu. Šajā izdevumā publicēti starptautisku pētnieku raksti, kuru autori ir dažādu valstu speciālisti. Rakstos analizētas vides kvalitātes un izglītības, pilsētu un teritoriālās plānošanas, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanas un aizsardzības problēmas un iztirzāti arhitektūras un pilsētbūvniecības vēstures jautājumi. Šī izdevuma pamatvaloda ir angļu, bet zinātnisko rakstu krājumā Latvijas pētnieku darbu teksti tiks vienmēr pilnā apjomā pievienoti arī latviešu valodā.
Visi rakstu krājumi vienkopus pieejami vietnē issuu.com/apf.lv savukārt jaunu rakstu iesūtīšana, recenzēšana un izdošana tiek koordinēta caur Open Journal System (OJS) platformu vietnē https://aup-journals.rtu.lv 
 
 

Zinātniskās pētniecības darbs Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē

Zinātniskās pētniecības darbs fakultātē attīstās ciešā saistībā ar Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksi. Fakultātē tiek pētīti šādi virzieni:
 

Prof., Dr. arch. Jānis Briņķis

1. Baltijas jūras piekrastes attīstības faktori.
2. Apdzīvotu vietu kompleksa attīstība.
3. Pilsētplānošanas strukturālā attīstība.
 
Prof., Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
1. Latvijas arhitektūra:
- kāda konkrēta ēku tipa attīstība;
- konkrētas teritorijas apbūves ģenēze;
- arhitektūras mākslinieciski stilistiskie, funkcionālie u.c. aspekti konkrētā periodā.
2. Mūsdienu arhitektūra Latvijā.
3. „Neērtais” mantojums arhitektūrā.
 
Prof., Dr. arch. Sandra Treija
1. Lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības perspektīvas.
2. Pilsētu dārzkopības tendences mūsdienu pilsētās.
3. Mājokļu kvalitātes aspekti pilsētu vēsturiskajos centros.
 
Prof., Dr. arch. Uģis Bratuškins
1. Pilsētu attīstība plūdu apdraudētās teritorijās.
2. Kvalitatīvas pilsētvides veidošanas ietekmes faktori.
 
Lekt., Dr. arch. Arne Riekstiņš
1. Digitālās arhitektūras specifika arhitekta praksē.
2. Biodigitālā pieeja arhitektūrā un pilsētplānošanā.
3. Ģenētiskās / algoritmiskās arhitektūras un skriptinga potenciāls arhitektūras projektēšanā.
4. Ģeometriski sarežģītu objektu realizēšana ar parametriskās arhitektūras projektēšanas metodi.
 
Lekt., Dr. arch. Edgars Bondars
1. Arhitektoniski telpiskās vides veidošanas ekoloģiskie aspekti.
2. Energoefektivitātes faktori arhitektūras projektēšanā (BIM sistēmu izmantošana arhitektūras projektēšanā).
Latviešu