Informācija topošajiem studentiem

Izglītības iegūšana arhitektūras profilā līdzīgi kā visā Rīgas Tehniskajā universitātē organizēta vairākās secīgās pakāpēs:
 
Studijas Studiju ilgums, gadi
 bakalaura  3,5
 profesionālās maģistra  2
 doktora  3
 
Lai turpinātu studijas nākamajā pakāpē, nepieciešams sekmīgi pabeigt studijas iepriekšējā pakāpē. Tādējādi arhitektūras bakalaura grādu iespējams iegūt pēc 3,5 gadu, arhitekta profesionālo kvalifikāciju un maģistra grādu – pēc 5,5 gadu, bet arhitektūras doktora grādu – pēc 8,5 gadu ilgām studijām.
 
Katrs mācību gads ir sadalīts divos semestros, kuru kopējais ilgums ir 40 kalendāra nedēļas.
 
Auditoriju nodarbības katrā semestrī ilgst 16 nedēļas, bet mācību gadā kopā – 32 nedēļas.
 
Studentu nedēļas noslodze ir 40 stundas, no tām 20 stundas ir nodarbības auditorijās, bet 20 stundas paredzētas patstāvīgajam darbam.
 
RTU semestra ietvaros mācību nedēļas tiek secīgi numurētas no 1 līdz 16. Vienā un tajā pašā nodarbību laikā nepāra un pāra nedēļās var notikt atšķirīgas nodarbības.
 

Lai sekmīgi sagatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā, visu studiju gadu skolēni var apmeklēt zīmēšanas kursus.

Īsi pirms iestājpārbaudījuma zīmēšanā  notiek bezmaksas konsultācijas. 

Iestājpārbaudījuma zīmēšanā nolikums

RTU Uzņemšanas komisija

 

 
Latviešu